Извештај од 39-тите Државни натпревари, мај 2022 година

Извештај од XXXIX Државни натпревари од електротехничките, машинските и сообраќајните училишта во Република Северна Македонија 06.05.2022 г. Здружението на наставници по стручни предмети и раководни кадри од електротехничките, машинските и сообраќајните средни стручни...

Статут на ЗЕМСУ

Врз основа на Чл. 18 и 23 од Законот за Здруженија и фондации („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 52/2010 г.), Собранието на Здружението на наставници по стручни предмети и раководни кадри од електротехничките, машинските и сообраќајните училишта од Р. Северна...

Конкурс за натпревари 2018

Здружението на наставници по стручни предмети и раководните кадри од електротехничките, машинските и сообраќајните училишта на Р. Македонија, објавува: К О Н К У Р С за учество на XXXVII – те Државни натпревари на учениците од електротехничките, машинските и...

Извештај за државните натпревари 2017

ИЗВЕШТАЈ ОД XXXVI  ДРЖАВНИ НАПРЕВАРИ НА ЕЛЕКРОТЕХНИЧКИТЕ, МАШИНСКИТЕ И СООБРАЌАЈНИТЕ СРЕДНИ СТРУЧНИ УЧИЛИШТА  НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА На ден 05. 05. 2017 година се одржаа 35-те по ред  ДРЖАВНИ НАПРЕВАРИ НА ЕЛЕКРОТЕХНИЧКИТЕ, МАШИНСКИТЕ И СООБРАЌАЈНИТЕ УЧИЛИШТА НА...