Извештај од 39-тите Државни натпревари, мај 2022 година

Извештај од XXXIX Државни натпревари од електротехничките, машинските и сообраќајните училишта во Република Северна Македонија 06.05.2022 г. Здружението на наставници по стручни предмети и раководни кадри од електротехничките, машинските и сообраќајните средни стручни...
Прочитај повеќе

Статут на ЗЕМСУ

Врз основа на Чл. 18 и 23 од Законот за Здруженија и фондации („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 52/2010 г.), Собранието на Здружението на наставници по стручни предмети и раководни кадри од електротехничките, машинските и сообраќајните училишта од Р. Северна...
Прочитај повеќе

Конкурс за натпревари 2018

Здружението на наставници по стручни предмети и раководните кадри од електротехничките, машинските и сообраќајните училишта на Р. Македонија, објавува: К О Н К У Р С за учество на XXXVII – те Државни натпревари на учениците од електротехничките, машинските и...
Прочитај повеќе

ЗА НАС

Години постоење

Организирани натпревари

„Иновациите се она што го движат светот напред!“

СТРУКИ

Електротехничка струка

Сообраќајна струка

Машинска струка

Здружение на ЕМСУ на Република Македонија

БУЛ.АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ 24 
1000, Скопје
Македонија

8 + 12 =