Историјат

Историјат

ЗДРУЖЕНИЕ НА НАСТАВНИЦИ ПО СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ И РАКОВОДНИТЕ КАДРИ ОД ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИТЕ; МАШИНСКИТЕ И СООБРАЌАЈНИТЕ УЧИЛИШТА ОД РЕПУЛИКА МАКЕДОНИЈА И С Т О Р И Ј А Т Во далечната 1980 год. на иницијатива од неколку училишта од електро-машинска срука од Република...