Тригодишен план за натпревари 2017-2019

Тригодишен календар За спроведување на натпреварите помеѓу средните електротехнички, машински и сообраќајни училишта Наставни предмети по струки по кои ќе се реализираат натпреварите Наставни предмети Образовен профил Автоматика Електротехничар за компјутерска техника...