Конкурс за натпревари 2018

Здружението на наставници по стручни предмети и раководните кадри од електротехничките, машинските и сообраќајните училишта на Р. Македонија, објавува: К О Н К У Р С за учество на XXXVII – те Државни натпревари на учениците од електротехничките, машинските и...