Извештај од 39-тите Државни натпревари, мај 2022 година

Извештај од XXXIX Државни натпревари од електротехничките, машинските и сообраќајните училишта во Република Северна Македонија 06.05.2022 г. Здружението на наставници по стручни предмети и раководни кадри од електротехничките, машинските и сообраќајните средни стручни...

Статут на ЗЕМСУ

Врз основа на Чл. 18 и 23 од Законот за Здруженија и фондации („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 52/2010 г.), Собранието на Здружението на наставници по стручни предмети и раководни кадри од електротехничките, машинските и сообраќајните училишта од Р. Северна...